Privacyverklaring

Als u gebruikmaakt van de diensten die Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u door ons verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De aan u verstrekte privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.  

Doeleinden van verwerking 
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de door u geboekte reis;
 • het mogelijk maken en faciliteren van de dienst;
 • het voor de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk maken om een passende en goede begeleiding te verstrekken;
 • het registreren van uw donateurschap;
 • het versturen van nieuwsbrieven;
 • het versturen van promotiemateriaal. 

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze dienst te gebruiken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die door betrokkene worden verstrekt. 

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Wij mogen geen persoonsgegevens verwerken, zonder dat u daarover geïnformeerd bent. Hetzelfde geldt voor doeleinden die niet bekend zijn bij u.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Vegetariër ja of nee
 • Persoonlijke dieetwensen
 • Contactgegevens in geval van nood

Doel van de verwerking 
De verwerking van gewone persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de stichting pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat

Bewaartermijn
De gegevens die u aan ons afgeeft, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 
Behoudens gewichtige redenen zal Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek aan ons richten via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.  

Klachtrecht 
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen. 

U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. Via het formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u uw tip doorgeven.

Functionaris van gegevensbescherming
Stichting Pelgrimsgemeenschap De Wandelmaat heeft conform de AVG de heer A. Weemstra als functionaris van gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens zijn onder het kopje ‘contactgegevens’ opgenomen. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:

De Wandelmaat
Nieuwe Rijksweg 17
9481 AN  Vries

Contactpersoon is de heer A. Weemstra, bereikbaar via info@dewandelmaat.nl of aweemstra@gmail.com.